Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd.

2. Tenzij anders vermeld zijn onze offertes steeds vrijblijvend. Ieder overgemaakt order verbindt de kopers doch verbindt HOF VAN ARAGON NV slechts na schriftelijke aanvaarding ervan. Elke wijziging in een order is steeds voor rekening van de koper.

3. HOF VAN ARAGON NV verbindt er zich toe zich zoveel mogelijk in te spannen om elke bestelling uit te voeren. In geen enkel geval kan dit beschouwd worden als een resultaatsverbintenis. Bovendien kan HOF VAN ARAGON NV niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet- of gebrekkige uitvoering van de bestelling ten gevolge van overmacht in de meest ruime betekenis van het woord. Ten exemplatieve titel worden hier vermeld : staking, regeringsmaatregelen, ziekte of ongeval van het personeel belast met de uitvoeringswerkzaamheden of van de onderaannemers, alsmede alle andere niet-voorzienbare gebeurtenissen. Bij niet-uitvoering van de opdracht tengevolge van overmacht blijft het reeds gestorte voorschot definitief verworven ten titel van vergoeding van de reeds uitgevoerde voorbereidingen en administratiekosten. Bij contractuele wanprestatie van de opdrachtgever behoudt HOF VAN ARAGON NV zich het recht voor om hetzij de lopende opdracht te staken onder definitieve verwerving van de reeds betaalde voorschotten en met een schadevergoeding forfaitair en onherleidbaar bedongen op 50 % van de bruto waarde van de overeenkomst, hetzij de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst te vorderen.

4. Klachten betreffende grondstoffen/diensten en prijzen worden slechts aanvaard indien er bij levering een geschreven voorbehoud wordt overhandigd. Klachten m.b.t. de facturatie moeten ons bereiken binnen de 5 werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven .

5. Bij de reservatie van feesten verbindt de klant er zich toe het exact aantal gasten uiterlijk 7 werkdagen voor het feest door te geven. Dit aantal zal in geen geval nog kunnen verminderd worden. Indien minder gasten opdagen zal niettemin het gereserveerde aantal aangerekend worden. Indien meer gasten komen zal HOF VAN ARAGON NV de extra gasten aanrekenen.

6. Indien de klant opteert voor de betaling van zijn dranken volgens de reëel verbruikte dranken (i.t.t. de forfaitmethode ) heeft hij de mogelijkheid om aan het einde van het feest een overzicht te vragen aan de verantwoordelijke van HOF VAN ARAGON NV ter plaatse. Indien de klant hieraan verzaakt, zal in geen geval nog kunnen ingegaan worden op latere betwistingen n.a.v. de facturatie.

Dranken voor artiesten, orkesten, DJ’s, montage- en demontageploegen etc. zullen in elk geval aan de klant worden aangerekend behalve indien deze schriftelijk op voorhand laat weten dit niet te willen betalen. In dit geval behoudt NV HOF VAN ARAGON NV zich het recht voor om geen dranken te schenken aan deze mensen.

7. In geen geval mag het doel van het feest zoals het afgesproken werd met HOF VAN ARAGON NV, door de klant eenzijdig worden veranderd. De klant verbindt er zich toe het imago van HOF VAN ARAGON NV te vrijwaren van elke mogelijke smet, zoals daar bijvoorbeeld zijn : geluidshinder, vandalisme, ruzies etc.
Activiteiten met een uitgesproken politiek karakter dienen steeds voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te krijgen van de directie van HOF VAN ARAGON NV. In dit verband behoudt HOF VAN ARAGON NV zich het recht de activiteit te annuleren zonder dat dit een recht van schadevergoeding kan geven aan de klant.

8. Het aanrekenen van leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen betekent geen overdracht van eigendom. Dergelijke goederen die door de klant of de gasten worden meegenomen zullen eveneens aangerekend worden.

9. De klant verbindt zich hierbij verantwoordelijk te zijn voor de goederen, kunstvoorwerpen en materialen die hem toebehoren of toebehoren aan personen die door de koper gecontracteerd zijn, uitgenodigd of voor zijn rekening werken en die geplaatst worden in Hof van aragon of op eender welke locatie. Hij verklaart eveneens alle verantwoordelijkheid op te nemen voor eventuele diefstal, brand, ongevallen en/of schade die door deze goederen, materialen of personen zouden veroorzaakt worden en zulks ter volledige ontlasting van HOF VAN ARAGON NV.

De klant is verplicht een gedetailleerde lijst van alle goederen, kunstvoorwerpen, materialen en personen te bezorgen aan HOF VAN ARAGON NV en dit minstens veertien dagen voor de gereserveerde datum. Het staat HOF VAN ARAGON NV vrij voorwerpen en personen te weigeren.

10. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijk akkoord van HOF VAN ARAGON NV. Ingeval de betaling niet op vervaldag geschiedt, zal de verschuldigde som automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van € 60 ten titel van forfaitair en onherleidbaar bedongen schadevergoeding. Daarenboven zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd worden met een interest van 1,5 % per maand vanaf de vervaldag, exclusief de gerechtskosten en de uitvoeringskosten.

11. De door de afnemer gedane betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen.
De afnemer is verplicht, zolang een of meerdere facturen openstaan , op eerste verzoek van de verkoper een zekerheid te stellen voor de betaling van deze en dit in de door de verkoper gewenste vorm.

12. In geval van annulatie van een bestelling/opdracht door een klant, verbindt de klant er zich toe de volgende forfaitaire en onherleidbaar bedongen schadevergoeding te betalen :page1image25496384

– annulatie tot 45 dagen voor het feest/levering
– annulatie tussen 45 en 15 dagen voor het feest/levering
– annulatie minder dan 15 dagen voor het feest/levering
– annulatie op de dag zelf of de dag voordien
Het tijdstip van annulatie wordt bepaald door de ontvangst van een aangetekend schrijven waarin de annulatie wordt meegedeeld.

13.Deze algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de opdrachtgever. 14.Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen en in beroep Antwerpen bevoegd.

Algemene Voorwaarden Website:

1. Terms

By accessing the website at https://hofvanaragon.be, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Hof van Aragon’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Hof van Aragon’s website;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Hof van Aragon at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on Hof van Aragon’s website are provided on an ‘as is’ basis. Hof van Aragon makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Further, Hof van Aragon does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Hof van Aragon or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Hof van Aragon’s website, even if Hof van Aragon or a Hof van Aragon’s authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on Hof van Aragon’s website could include technical, typographical, or photographic errors. Hof van Aragon does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Hof van Aragon may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Hof van Aragon does not make any commitment to update the materials.

6. Links

Hof van Aragon has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Hof van Aragon of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Modifications

Hof van Aragon may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Lier, Antwerp & Flanders and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.